Perhetyö

Perhetyö

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatus. Perheiden ja sijaisperheiden palveluissa tuetaan voimavaroja, haetaan ratkaisuja toimivaan, turvalliseen ja läsnäolevaan arkeen. Nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia edistävillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarvetta ja tuodaan tukea arviointiin, pohdittaessa tarvittavien tukitoimien riittävyyttä. Tavoitteena on voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen paraneminen perheessä.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä.


Perheohjaus, tukipalvelut ja konsultaatiot tulevat kysymykseen esimerkiksi silloin, kun haetaan ratkaisuja:

 • Arjen sujumiseen ja perheen hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin
 • Perheenjäsenten kanssakäymisessä, käyttäytymisessä, hyvinvoinnissa ja/tai kasvatuksessa esiintyviin huolenaiheisiin 
 • Nuoruusiässä esiin nouseviin pulmiin, toimintakyvyn laskuun tai aktiiviseen vastarintaan ja välinpitämättömyyteen
 • Vanhemmuuden ja voimavarojen vahvistamiseksi
 • Vanhemmuuden vaikutusten arvioimiseksi ja kasvatustyössä ohjaamiseksi
 • Kodin valmentamiseksi ja tukemiseksi muuttuvaan tai muuttuneeseen elämäntilanteeseen (Erotilanteet, sijoitukseen päätyminen, kotiutuminen) 

Lapsen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn, sekä fyysisen, psyykkisen ja somaattisen terveyden lisäksi perheohjauksessa keskitytään mm. seuraaviin asioihin:

 • Lapsen perustarpeista huolehtimiseen
 • Vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen
 • Vanhemman toimintakykyyn kasvattajana
 • Vanhemman kykyyn nähdä ja ymmärtää lapsen tarpeita
 • Vanhemman omaan hyvinvointiin, elämänhallintaan ja elämäntilanteeseen
 • Kodin vuorovaikutusmalleihin ja perhedynamiikkaan
 • Sosiaalisiin suhteisiin, sekä ympäristöön 

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua

Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona. Vanhempia tuetaan päivärytmin muodostumisessa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Vanhemmille annetaan tietoa lapsen kasvusta ja kehityksen vaiheista sekä ohjataan heitä lapsen päivärytmiin, ruokailuun ja nukkumiseen liittyvissä asioissa keskustelujen ja mallintamisen avulla. Perhetyössä on tärkeää tehdä lapsi näkyväksi vanhemmalle, mikäli vanhemmalla on paljon omia vaikeuksia. Vanhempia ohjataan hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa käymällä keskusteluja siitä, mitä juuri hänen lapsensa tarvitsee sekä opastamalla vanhempia.

Perhetyössä käytetään erilaisia menetelmiä, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeesta ja perhetilanteesta. Tärkein menetelmä on keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen asiakkaan kanssa sekä ratkaisukeskeinen työote.

Perheen sisäiset tekijät ovat lapsen kannalta tärkeimmät ja niihin liittyvät riskitekijät tai suojaavat tekijät vaikuttavat lapsen hyvinvointiin välittömimmin. Arviointi tapahtuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden sekä yhteistyöverkoston kanssa. Perheen tilanteen alustavan selvittelyn ja kartoittamisen myötä huolenaiheet nimetään yhdessä asiakkaan ja ammatillisen verkoston kanssa. Tapauskohtainen tieto tulkitaan toiminnassa asiakkaiden kokemusten sekä työkäytäntöjen, työvälineiden, sekä ammatillisen reflektion avulla. Tuloksena tavoitellaan arvioitua tietoa ja yhteistä ymmärrystä tilanteesta, sekä konkreettisen tuen tai mahdollisen muutoksen tarpeesta.

Tavoitteet

Perhetyöllä edistetään lapsiperheiden itsenäistä toimintakykyä ja lisätään perheiden elämänhallintaa. Perhetyössä vahvistetaan vanhemmuutta ja tuetaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti huolen havaitsemisen jälkeen. Oikea-aikaisella tukemisella on mahdollista ehkäistä perheiden ongelmien vaikeutumista, syrjäytymistä ja tarvetta erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun.

VARAA AIKA

PYYDÄ TARJOUS

Lue lisää palveluistamme
Yhteystiedot: Hyväsie, sosiaali- ja terveyspalvelut Oravanpolku 5, 33540 Tampere P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2019, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän