Avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun avohuollon tukitoimin tuetaan lasten ja perheen myönteistä kehitystä silloin, kun vanhemmat eivät yksin selviydy kasvatus- ja huolenpitovastuustaan. Avohuollon tukitoimet suunnitellaan osaksi perheen, lapsen tai nuoren yksilöllistä tuen tarvetta. Asiakassuunnitelmaan on mahdollista sisällyttää yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä tukitoimia, sekä erikseen suunniteltuja, itsenäistymistä tukevia toiminnallisia tapaamisia.

Avohuolto on tukea yksilölliset tarpeet huomioiden

- Lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
- Koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa
- Työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
- Lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja
- Tehostettua perhetyötä; perhekuntoutusta sekä muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

Avopalvelut muodostuvat usein tukikäynneistä ja perhekäynneistä, sekä tarvittavista tukiyhteydenpidoista etukäteen sovittuina aikoina. Avopalveluissa korostuvat yhdessä sovittuihin suunnitelmiin sitoutuminen, omien ja perheen voimavarojen, sekä myönteistä kehitystä tukevan läheisverkoston vaaliminen. Avopalveluina voidaan tarjota tukea arjessa selviytymiseen, sekä erilaisten ongelmien ratkaisuun ja koulunkäyntiin. Avohuollon tukitoimilla ehkäistään varsinaista lastensuojelun tarvetta, edistetään nuoren ja perheen myönteistä kehitystä ja tuetaan perhettä selviytymään kasvatus- ja huolenpitovastuustaan. Avopalveluilla voidaan tuoda tukea myös itsenäiseen asumiseen.

Avohuollon järjestäminen

Avohuollon tukitoimia tulee järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden eli tavoitteena on lähtökohtaisesti tukea vanhempia ja huoltajia kasvatusvastuussaan. Tukitoimien järjestämisessä arvioidaan aina lapsen etua, kasvuolosuhteita, tukitoimien riittävyyttä sekä lapsen sekä läheisverkoston elämäntapojen vaikutusta lapsen kehitykseen. Kasvuolosuhteilla ja elämäntavoilla tarkoitetaan myös kodin seinien ulkopuolelle ulottuvaa elämänpiiriä.

Tukitoimet ovat osa suunnitelmallista avohuollon työskentelyä. Kun tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan, on lapsen etu aina ensisijainen. Avohuollon tukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan ja tukitoimien myöntämisestä tehdään sosiaalitoimessa päätös.

Asiakassuunnitelmaan kirjataan myös se, mihin ja millä aikataululla tukitoimilla pyritään saamaan muutosta aikaiseksi. Tukitoimien on oltava suunnitelmallisia ja vastattava lapsen ja perheen yksilöllisiin, tilannekohtaisiin tarpeisiin. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asianomaisten mahdolliset eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli osoittautuu, etteivät tukitoimet riitä - tulee asiakassuunnitelma arvioida uudelleen ja sopia jatkotoimista.

Jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai ne ovat riittämättömiä voi kysymykseen tulla huostaanottotarpeen arviointi. Lapsen edun arviointi on kuitenkin aina yksilökohtaista ja tavoitteena on, että lapsen huolenpito ja kasvatus toteutuisivat vanhempien hoidossa.


Kysymyksiä perushoidon toteutumisesta

- Säännöllinen, monipuolinen ja riittävä ravinto
- Riittävä lepo ja säännöllinen vuorokausirytmi
- Sääolosuhteet ja lapsen tarpeet huomioiva vaatetus
- Huolehditaanko siisteydestä ja puhtaudesta, hygieniasta
- Huomioidaanko ja tunnistetaanko lasten erityistarpeet

- Riittävä ohjaus koulunkäynnissä ja vapaa-ajan vietossa
- Välittäminen, lämmin suhde ja sopiva kasvatus (ei liian ankara, eikä välinpitämätön)
- Lastenhoidon järjestäminen (alle kouluikäisiä ei jätetä yksin kotiin, eikä sitä vanhempia pitkäksi aikaa)
- Vapaa-ajan valvonta ja sisältö (kaverit, tekemiset) on aikuisen tiedossa ja toteutuu ikätason mukaisesti
- Päihteidenkäyttöä ei sallita, tueta tai olla osallisena päihteilevään tai rikolliseen elämään
- Vanhemmuuteen/ vuorovaikutukseen ei liity lapsen alistamista, kurittamista tai muulla tavoin loukkaavaa kohtelua

- Saako lapsi turvaa, ymmärtämystä ja hellyyttä
- Iänmukaista valvontaa ja ohjausta, vastuuta sekä mahdollisuuksia kasvaa kohti itsenäistä elämää
- Tukea koulunkäyntiin sekä erityistarpeisiin, -toiveisiin

- Koti on pysyvä ja turvallinen, jossa ei vietetä lasten kannalta sopimatonta elämää
- Luottamus huoltajien ja vanhempien sekä lasten välillä
- Virikkeellisyys ja osallisuus
- Pysyvät ihmissuhteet ja turvallisuuden tunne arjessa

Lue lisää palveluistamme


Palvelutarpeen arvio ja arviointijakso

Palvelutarpeen arviosta vastaa aina lapsen ja perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Arviointijakso on suunniteltu tuottamaan näyttöön sekä asiakkaan kokemukseen perustuvaa arviota päätöksentekoon ja tukemaan monipuolista tilanteen kokonaisarviota. Arvio tilanteesta sekä tarvittavista tukitoimista. Lisäksi käytettävissä on oire- ja yksilökohtaisia psykiatrisia arviointiasteikoita, joita voidaan käyttää kliinisen työn tukena mm. sairauksien seulonnassa, oireiden vakavuuden määrittämisessä, toiminta- ja työkyvyn, sekä hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. On tärkeää ymmärtää, että pelkän arviointiasteikosta saadun tuloksen perusteella ei tehdä kokonaisarvioita. Arvioija ei myöskään tee asiakkuutta koskevia päätöksiä tai diagnosoi, vaan tuottaa arviointijaksosta näyttöön sekä asiakkaan kokemukseen perustuvan lausunnon, jota muusta hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat tahot huomioivat päätöksenteossaan.


Arvio mahdollisuudesta käyttää avohuollon tukitoimia

Tukitoimien järjestäminen ei ole mahdollista silloin, kun lapsi ja/tai vanhemmat eivät suostu yhteistyöhön tai vastustavat tukitoimia. Vanhemmille pitää selvittää, että yhteistyö viranomaisten kanssa ja avohuollon tukitoimien vastaanottaminen saattaa olla tärkeä edellytys, että lapsi voi olla vanhempiensa hoidossa. Lisäksi avohuollon tukitoimet ovat mahdottomia, mikäli lasta ja/tai perhettä ei tavoiteta, lapsi käyttäytyy itsetuhoisesti eikä sitoudu hänelle välttämättömän hoitoon.

Lisää ajantasaista tietoa avohuollosta ja avohuollon tukitoimista saat Finlex ja Lastensuojelun käsikirja
Yhteystiedot: Hyväsie, sosiaali- ja terveyspalvelut Oravanpolku 5, 33540 Tampere P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2019, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän